Simon Stephenson

Simon Stephenson

Galwad i’r bar: 
2005
Y Deml Fewnol
01792 464623

Ymunodd Simon â’r Siambrau yn 2007 wedi iddo gwblhau tymor prawf yn llwyddiannus. Mae Simon yn rheoli ymarfer eang a phrysur sy’n arbenigo mewn cyfraith teulu ond mae hefyd yn cynnwys gwaith trosedd, cyflogaeth a sifil cyffredinol.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Simon yn ymarferwr teuluol profiadol sy’n arbenigo mewn achosion yn ymwneud â phlant. Mae’n ymgymryd â gwaith cyfraith gyhoeddus a phreifat ar bob lefel hyd at a chan gynnwys yr Uchel Lys. Mae Simon hefyd yn derbyn cyfarwyddiadau ar gyfer Llareiddiad Ategol, Ysgariad a Ymleddir, Anghydfodau Cydbreswylwyr a materion y Llys Amddiffyn.

Cyfraith gyhoeddus

Cynrychiola Simon Awdurdodau Lleol, rhieni, Gwarcheidwaid a phlant ar bob lefel. Mae’n brofiadol mewn achosion sy’n cynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol ac emosiynol difrifol ac esgeulustod. Mae gan Simon brofiad mewn achosion sy’n cynnwys materion barnwrol a chyfreithiol gymhleth eraill. Yn aml, mae Simon yn cynrychioli cleientiaid diamddiffyn gan gynnwys y rhai gydag anhwylderau personoliaeth ac anawsterau dysgu.

Cyfraith breifat

Cynrychiola Simon rieni a gwarcheidwaid ym mhob math o anghydfodau plant cyfraith breifat gan gynnwys ceisiadau i’w tynnu oddi ar awdurdodaeth ac achosion sy’n ymwneud â honiadau difrifol o gamdriniaeth gorfforol, rywiol ac emosiynol.

Cyllid teuluol

Cynrychiola Simon gleientiaid mewn anghydfodau cyllid teuluol gan gynnwys TOLATA ac achosion cynnal plant.

Cyfraith trosedd

Mae Simon wedi cynnal ystod eang o achosion mewn cyfraith droseddol a rheoleiddiol ar bob lefel gan gynnwys y Llys Apêl. Yn fwy diweddar, mae ei ymarfer troseddol wedi canolbwyntio’n bennaf ar erlyniadau Awdurdodau Lleol gyda phwyslais penodol ar dwyll a chyfraith safonau masnach.

Cyfraith sifil

Mae Simon yn ymgymryd â gwaith sifil cyffredinol ar bob lefel gan gynnwys gwaith ysgrifenedig a chynrychiolaeth mewn gwrandawiadau Llys. Mae gan Simon gefndir cyfraith cyflogaeth gref ac mae’n parhau i dderbyn cyfarwyddyd i roi cyngor ar faterion cyflogaeth a chynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd..

Cyflogaeth

Cyn ymuno â’r Siambrau, roedd Simon yn gweithio i yswiriwr costau cyfreithiol gan arbenigo mewn cyngor cyflogaeth. Mae Simon yn parhau i gynghori a chynrychioli Hawlwyr ac Ymatebwyr gan gynnwys cyngor ysgrifenedig a chynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • Y Gyfraith LLB Anrhydedd