Lucy Leader

Lucy Leader

Galwad i’r bar: 
2002
Lincoln’s Inn
01792 464623

Cyn ymuno â’r Siambrau yn 2005, treuliodd Lucy 18 mis yn gweithio i gwmni Yswiriant Costau Cyfreithiol arbenigol, yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar gyfraith sifil cyn iddi gael ei phenodi’n Ymgynghorydd Cyflogaeth arbenigol. Mae hi’n parhau i roi cyngor ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth.

Ers ymuno â’r Siambrau, mae Lucy wedi ffurfio enw cryf yn holl feysydd gwaith plant a theulu ac mae’n cael cyfarwyddyd yn gyson gan Awdurdodau Lleol, Gwarcheidwaid, Plant, y Cyfreithiwr Swyddogol, ac oedolion diamddiffyn a rhieni / aelodau’r teulu ac Ymyrwyr.

Mae Lucy yn eiriolwr difyr a llawn gwybodaeth sydd wedi sefydlu enw cryf am ei gofal cleientiaid tosturiol, paratoadau fforensig gwych a’i dull pragmatig a thactegol o droi at ei chyfarwyddiadau.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Achosion Cyfraith Gyhoeddus

Achosion gofal a mabwysiadu

Mae gan Lucy brofiad sylweddol mewn gweithredu dros bob parti sydd ynghlwm mewn achosion gofal a mabwysiadu a gwarchodaeth arbennig cyfreithiol a ffeithiol gymhleth.

Mae gan Lucy wybodaeth fanwl am y materion gofal cyfreithiol a chymdeithasol yn ymwneud â chynllunio gan awdurdodau lleol a gwneud penderfyniadau i blant ac mae’n defnyddio’i phrofiad eang o gynrychioli cleientiaid proffesiynol a lleyg i sicrhau nid yn unig bod ei chleientiaid yn deall y broses, yn syml, ond eu bod yn teimlo’n rhan o’r tîm cyfreithiol.

Achosion Cyfraith Breifat

Gorchmynion trefniant plant (gorchmynion byw gyda neu dreulio amser gyda), Gorchmynion Gwarchodaeth Arbennig, Tynnu ymaith o awdurdodaeth

Mae Lucy’n gweithredu’n gyson i rieni a phlant mewn achosion cyfraith breifat gymhleth.

Llys Amddiffyn

Mae ymarfer Lucy’n rhychwantu’r ystod lawn o gyfraith gallu meddyliol a’r rhyngwyneb rhwng Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Mae ymarfer llys gwarchodaeth Lucy’n bennaf trwy gyfarwyddyd yr Awdurdod Lleol mewn perthynas â lles personol, diogelwch oedolion, triniaeth feddygol ac achosion eiddo yn ogystal â cheisiadau i awdurdodi awdurdodiadau amddifadedd rhyddid.

Mae Lucy’n awyddus i gael cyfarwyddiadau ar ran oedolion diamddiffyn a’u teuluoedd ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu ymarfer yn yr ardal hon.

Cyllid teuluol sy’n cynnwys TOLATA

Lucy’s practice spans the full range of family finance from unlocking matrimonial assets on divorce to cohabitation claims under TOLATA to Schedule 1 Children Act 1989 applications.

Cymeradwyaeth

Siambrau a Phartneriaid 2017
Mae ganddi ymarfer Deddf Plant cryf, gan gynrychioli unigolion mewn materion cyfraith gyhoeddus a phreifat. Mae ei hymarfer hefyd yn cwmpasu achosion cyllid priodasol ac achosion gorfodaeth.

“Gall Lucy gymathu llawer o fanylder ffeithiol yn gyflym iawn, mae’n gyson ac wedi paratoi’n dda bob amser”

Siambrau a Phartneriaid 2016
Bargyfreithwraig uchel ei pharch gyda phwyslais ar geisiadau Deddf Plant cyhoeddus a phreifat. Mae hefyd yn gallu trafod ceisiadau gorfodaeth, rhyddhad gwaharddol ac achosion cyllid priodasol yn alluog. Caiff canmoliaeth arbennig am ei meistrolaeth o ddeunydd achos.

“Yn llawn egni a bywiogrwydd; mae’n paratoi’n dda ac yn berfformwraig gref”

Siambrau a Phartneriaid 2015
Cafodd ganmoliaeth uchel am ei dull trwyadl a’i gallu i feithrin perthynas dda gyda’i chleientiaid. Mae hi’n aml yn ymgymryd ag achosion plant cyhoeddus a phreifat ac achosion llareiddiad ategol.

“Mae hi’n fywiog, yn frwdfrydig ac yn wirioneddol dda gyda chleientiaid”

Achosion nodedig:

 • Parthed MA; SA a HA [2009] EWHC 1026 (Fam)
 • Parthed MA (Gofal; Trothwy) [2009] EWCA Civ 853
 • Parthed M (Plant) [2013] EWCA Civ 1170
 • Parthed G (Plentyn)  [2014] EWCA Civ 432
 • Abertawe ac XZ ac arall a’r Wasg, y Cyfryngau ac Eraill [2014] EWHC (Fam) 212

Dyfarniadau

 • Ysgoloriaeth Kalisher 2002
 • Ysgoloriaeth yr Arglwydd Peter Millett Lincoln’s Inn 2002
 • Enillydd Gwobr Buchanan Lincoln’s Inn 2002
 • Myfyrwraig Orau Caerdydd BVC 2001-2002

Seminarau a darlithoedd

Mae Lucy’n darparu hyfforddiant yn rheolaidd i dwrneiod a gweithwyr cymdeithasol awdurdodau lleol a darlithoedd mewn seminarau siambrau. Yn y gorffennol diweddar, mae hi wedi siarad ar bynciau megis penderfyniadau a wneir gan awdurdodau lleol, adeiladau awdurdodau lleol, trothwy a chanfod ffeithiau, gorchmynion gwarchodaeth arbennig a dirymu gorchmynion mabwysiadu.

Cyfraith sifil

Cyflogaeth

Mae ymarfer cyflogaeth Lucy’n cynnwys gwaith Ymgeisydd ac Ymatebydd gyda phwyslais arbennig ar Ddiswyddo Annheg a Diswyddiadau Gallu.

Ychwanegir at ymarfer cyflogaeth Lucy gan ei theulu a gwaith iechyd meddwl/llys gwarchodaeth gan ei bod hi’n cael cyfarwyddiadau’n gyson i gynghori a chynrychioli gweithwyr a chyflogwyr, y mae rhai ohonynt angen cael eu cynrychioli yng nghyd-destun busnesau teuluol lle mae anghydfodau teuluol wrth wraidd ac/neu mae cartrefi gofal yn destun deddfwriaeth gofal cymunedol.

Galluedd Meddyliol

Mae ymarfer Lucy’n ymestyn dros ystod lawn y gyfraith galluedd meddyliol a’r rhyngwyneb rhwng Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Mae Lucy wedi cwblhau cwrs cynllun achredu MHLA ac mae ar gael i roi cyngor ar bob agwedd ar Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Aelodaeth 
 • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
 • Cymdeithas Twrneiod Iechyd Meddwl
 • Cymdeithas Cyfraith Cyflogaeth y Bar
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
 • LLB (Anrhydedd)