• Angel Chambers

    Mae gan Siambrau Angel dîm teuluol cryf gyda chyfoeth o brofiad ym mhob agwedd ar Gyfraith Teulu.

  • Angel Chambers

    Mae gan Siambrau Angel dîm troseddol wedi ennill ei blwyf gyda phrofiad mewn gwaith erlyn ac amddiffyn.

  • Angel Chambers

    Cynigia dîm sifil Siambrau Angel arbenigedd a phroffesiynoldeb ar draws pob blwyddyn o alwad.

Siambrau'r Angel yw'r siambrau mwyaf hirsefydlog yn Abertawe. Mae gennym ryw 40 o aelodau wrth eu gwaith a all gynnig y cyngor cyfreithiol a’r eiriolaeth ansawdd uchaf ym mhob maes ymarfer. Nod ein tîm clercyddol agos-atoch yw darparu gwasanaeth o’r safon uchaf i bob un o’n cleientiaid proffesiynol a lleyg.

Caiff ein bargyfreithwyr eu rheoleiddio gan Fwrdd Safonau'r Bar.

Family law

Cyfraith teulu

Cyngor ac eiriolaeth yn ymwneud â phlant, materion ariannol y teulu ac achosion y Llys Gwarchod/gofal oedolion.

Criminal law

Cyfraith trosedd

Erlyn neu amddiffyn pob math o achos ar bob lefel, o’r llys ynadon i’r Goruchaf Lys.

Civil law

Cyfraith sifil

Gan gynnwys twyll sifil, masnachol, siawnsri, cyflogaeth, niwed personol ac esgeuluster clinigol.