Matthew Rees KC

Matthew Rees KC

Galwad i’r bar: 
1996 Gray's Inn.
Silk: 2024
01792 464623

Cwblhaodd Matthew ei dymor prawf yn Siambrau Iscoed ac arhosodd yno am 7 mlynedd.

Ers ymuno â’r Siambrau, mae Matthew wedi ffurfio enw cryf yn holl feysydd gwaith plant a theuluol ac mae’n cael cyfarwyddiadau’n gyson wrth Awdurdodau Lleol, Gwarcheidwaid, Plant, y Cyfreithiwr Swyddogol ac oedolion diamddiffyn a rhieni / aelodau teuluol ac ymyrwyr.

Mae Matthew yn eiriolwr hynod brofiadol a llawn gwybodaeth gydag enw cryf wedi’i hen sefydlu am ei baratoadau fforensig a chroesholi gwych a’i ddull pragmatig a thactegol o droi at ei gyfarwyddiadau.

Mae Matthew wedi'i gymeradwyo'n Eiriolwr Panel i Lywodfaeth Cymru er mis Awst 2017.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Achosion Cyfraith Gyhoeddus

Achosion gofal a mabwysiadu

Mae gan Matthew brofiad sylweddol mewn gweithredu i bob parti sydd ynghlwm mewn achosion gofal, mabwysiadu (gan gynnwys dirymu) a gwarchodaeth arbennig.

Mae Matthew’n ymddangos o flaen pob lefel tribiwnlys gan gynnwys y Llys Apêl ac mae’n ymgymryd yn gyson â materion cymhleth heb fantais y Cwnsler Arweiniol.

Mae gan Matthew wybodaeth fanwl am y materion cyfreithiol a gofal cymdeithasol yn ymwneud â chynllunio awdurdod lleol a gwneud penderfyniadau i blant. Mae Matthew’n ymgymryd â swm sylweddol o waith i’r Awdurdodau Lleol mwyaf yng Nghymru ac mae wedi ennyn hyder sawl Pennaeth Gwasanaeth.

Mae gan Matthew brofiad yn y meysydd canlynol:

 • Anaf corfforol difrifol gan gynnwys anaf pen heb fod yn ddamweiniol
 • Camdriniaeth rywiol
 • Salwch ffug ac wedi’i achosi
 • Rhoi gwybod am orchmynion cyfyngu
 • Rhyddhad gwaharddol dan yr awdurdodaeth hanfodol
 • Materion datgelu ac imiwnedd budd y cyhoedd yn ymwneud â phlant gan gynnwys gwrandawiadau ar y cyd yn Llys y Goron
 • Radicaleiddio
 • Ceisiadau dan Frwsel II Diwygiedig / Confensiwn Hague

Penderfyniadau’r Llys Amddiffyn / Buddiannau Gorau

Ymestynna ymarfer Matthew ystod lawn y gyfraith galluedd meddyliol a’r rhyngwyneb rhwng Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Cafodd Matthew gyfarwyddyd yn ddiweddar ar ran CAFCAS Cymru mewn perthynas â mater yn ymwneud â thynnu triniaethi blentyn 6 mis oed yn ôl.

Argymhellion

Cydnabyddir Matthew yn rheolaidd yn ‘The Legal 500’.

Achosion nodedig:

 • Bwrdd Iechyd Lleol v Y (Plentyn) ac Eraill [2016] EWHC 206 (Fam) Barnau (17/02/2016) Barn fer o Baker J dan yr awdurdodaeth gynhenid sy’n caniatáu cais ymddiriedolaeth iechyd i dynnu’n ôl triniaeth feddygol a roddwyd i fabi 6 mis oed gyda difrod helaeth i’r ymennydd, parlys ac a oedd wedi dioddef sawl ataliad ar y galon
 • P -S (Plant) [2013] EWCA Civ 223 Barnau (22/03/2013) Apêl gan blentyn y gwadwyd cyfle iddo roi tystiolaeth ar lafar mewn achosion gofal. Gollyngwyd yr apêl
 • H v Dinas a Sir Abertawe [2011] EWCA Civ 195 Barnau (10/03/2011) Apêl mewn achosion gofal gan fam yn erbyn canfod ffeithiau y dylai gael ei chynnwys mewn cronfa o gyflawnwyr posibl. Caniatawyd yr apêl
 • W (Plentyn) [2010] EWCA Civ 321 Barnau (05/04/2010) Cais gan fam am ganiatâd i apelio, gydag apêl i ddilyn, gorchymyn gofal interim. Gwrthodwyd y cais.
 • B (Plant) [2008] EWCA Civ 835 Barnau (22/07/2008) Cais gan rieni am ganiatâd i apelio, gydag apêl i ddilyn, gorchmynion gofal a lleoliad. Caniatawyd yr apêl
 • AJ (Plentyn) [2007] EWCA Civ 55 Barnau (12/02/2007) Apêl gan rieni yn erbyn gorchymyn yn cael gwared ar yr angen am eu caniatâd i fabwysiadu ar y sail ei fod yn cael ei ddal yn ôl yn afresymol. Gollyngwyd yr apêl
 • Parthed Y (Caniatâd i Dynnu o Awdurdodaeth) [2004] 2 FLR 330

Dyfarniadau

 • Ysgoloriaeth yr Arglwydd Ustus Holker Gray’s Inn

Seminarau a darlithoedd

Mae Matthew’n aml yn rhoi hyfforddiant i dwrneiod a gweithwyr cymdeithasol awdurdodau lleol a darlithoedd mewn seminarau siambrau. Yn y gorffennol diweddar, mae wedi siarad am bynciau fel proses gwneud penderfyniadau awdurdodau lleol, adeiladau awdurdodau lleol, trothwy a chanfod ffeithiau, gorchmynion gwarchodaeth arbennig a dirymu gorchmynion mabwysiadu.

Aelodaeth 
 • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
 • Bwrdd Cyfiawnder Teuluol Lleol De Orllewin Cymru
 • Cylchdaith Cymru a Chaer

 

Addysg 
 • LLB (Anrhydedd)