Matthew Rees KC

Matthew Rees KC

Galwad i’r bar: 
1996 Gray's Inn.
Silk: 2024
01792 464623

Mae Matthew wedi meithrin enw da ym mhob maes o waith plant a theuluoedd ac mae’n derbyn cyfarwyddiadau’n rheolaidd gan Awdurdodau Lleol, Gwarcheidwaid, Plant, y Cyfreithiwr Swyddogol, ac oedolion agored i niwed a rhieni/aelodau o’r teulu ac ymyrwyr.

Mae Matthew yn eiriolwr hynod brofiadol a gwybodus sydd ag enw da iawn am ei waith paratoi a’i groesholi fforensig rhagorol a’i ymagwedd bragmatig a thactegol at ei gyfarwyddiadau.

Mae Matthew wedi’i gymeradwyo fel Eiriolwr Panel ar gyfer Llywodraeth Cymru ers mis Awst 2017

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Achosion Cyfraith Gyhoeddus
Achosion gofal a mabwysiadu
Cyfraith Plant Breifat
Llys Gwarchod

Mae gan Matthew brofiad sylweddol o weithredu ar ran pob parti sy'n ymwneud â gofal, achosion mabwysiadu (gan gynnwys dirymu) a gwarcheidiaeth arbennig gan gynnwys y rhai ag elfen ryngwladol.

Mae Matthew wedi ymddangos gerbron pob lefel o dribiwnlys gan gynnwys y Goruchaf Lys, y Llys Apêl a chyn cymryd sidan roedd yn ymgymryd â materion cymhleth yn rheolaidd heb fudd Cwnsler Arweiniol.

Mae gan Matthew wybodaeth fanwl am y materion cyfreithiol a gofal cymdeithasol sy'n ymwneud â sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio a gwneud penderfyniadau ar gyfer plant. Mae Matthew yn cyflawni llawer o waith ar gyfer yr Awdurdodau Lleol mwyaf yng Nghymru ac mae wedi ennyn hyder y Penaethiaid Gwasanaeth niferus.

Mae gan Matthew brofiad yn y meysydd canlynol:

 • Anaf corfforol difrifol gan gynnwys anaf pen nad yw'n ddamweiniol.
 • Anaf corfforol yn deillio o gyflyrau meddygol sylfaenol gan gynnwys CTD.
 • Cam-drin rhywiol.
 • Salwch ffug ac achosir (FII).
 • Adrodd am orchmynion cyfyngu (RRO).
 • Llareiddiad gwaharddol o dan yr awdurdodaeth gynhenid.
 • Materion datgelu ac imiwnedd lles y cyhoedd (PII) yn ymwneud â phlant gan gynnwys gwrandawiadau ar y cyd yn Llys y Goron.
 • Radicaleiddio.
 • Ceisiadau o dan Gonfensiwn yr Hâg

Penderfyniadau'r Llys Gwarchod / Lles Pennaf / DOLS

Mae ymarfer Matthew yn rhychwantu’r ystod lawn o gyfraith galluedd meddyliol a’r rhyngwyneb rhwng Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

ARGYMHELLION

Mae Matthew wedi cael ei gydnabod yn rheolaidd yn “The Legal 500”

ACHOSION NODEDIG

GWOBRAU

 • Ysgoloriaeth yr Arglwydd Ustus Holker Gray's Inn

SEMINARAU A DARLITHIAU

Mae Matthew yn darparu hyfforddiant yn rheolaidd i gyfreithwyr a gweithwyr cymdeithasol awdurdodau lleol ac yn darlithio mewn seminarau siambrau. Yn y gorffennol diweddar mae wedi siarad ar bynciau megis sut mae awdurdodau lleol yn gwneud penderfyniadau, llety awdurdodau lleol a chydymffurfio â Chanllawiau PLWG cyn achosion.

PERSONOL

Mae Matthew yn feiciwr brwd ac yn cefnogi CPD Dinas Caerdydd.

Aelodaeth 
 • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
 • Bwrdd Cyfiawnder Teuluol Lleol De Orllewin Cymru
 • Cylchdaith Cymru a Chaer

 

Addysg 
 • LLB (Anrhydedd)