Patrick Llewelyn

Patrick Llewelyn

Galwad i’r bar: 
2009
Y Deml Fewnol
01792 464623

Ymunodd Patrick â’r Siambrau ym mis Mawrth 2012 ar ôl cwblhau tymor prawf yn llwyddiannus dan arweiniad Alison Donovan, Dyfed Thomas a Matthew Rees. Mae’n denu cyfarwyddiadau ar draws ystod meysydd ymarfer y siambrau.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Derbynia Patrick gyfarwyddiadau mewn achosion cyfraith plant cyhoeddus a phreifat. Mae wedi cynrychioli pob parti gan gynnwys rhieni, gwarcheidwaid, ymyrwyr ac awdurdodau lleol hyd at a chan gynnwys gwrandawiadau terfynol.

Cyfraith trosedd

Caiff Patrick gyfarwyddyd gan yr erlyniad a’r amddiffyniad ar bob math o faterion, yn enwedig y rhai sy’n cynnwys cyffuriau, troseddau traffig y ffordd a thwyll. Mae’n cynnal achosion prawf yn gyson yn Llys y Goron.

Cyfraith sifil

Mae Patrick wedi ymddangos ar gyfer hawlwyr a diffynyddion ym mhob math o wrandawiadau ar draws pob trac, gan gynnwys achosion prawf sawl diwrnod o hyd a thrac amryfal. Mae ganddo brofiad mewn niwed personol, adeiladu, anghydfodau contract, adfeddiannu eiddo ac atebolrwydd camweddus cyffredinol a chaiff gyfarwyddyd yn aml i roi cyngor ar y papurau a’r plediadau draft cyn i’r achosion ddechrau.

Mae Patrick yn fodlon derbyn cyfarwyddiadau ar sail ffi amodol yn dilyn adolygiad o’r papurau.

Niwed personol

Mae Patrick yn hynod gysurus yn gweithio ym mhyrth RTA / EPL. Mae’n rhoi cyngor yn rheolaidd i gyfreithwyr o ran gweithdrefn ac mae wedi ymddangos mewn gwrandawiadau ‘Cam 3’ a threialon trac cyflym di-ri’n cynnwys damweiniau traffig ffyrdd, atebolrwydd defnyddwyr a chyflogwyr.

Roedd achos prawf trac amryfal diweddar yn cynnwys adroddiad gan ddau arbenigwr mewn perthynas ag anaf i’r ymennydd a ddenodd ddyfarniad o oddeutu £100,000.

Adeiladu

Mae Patrick wedi ymddangos mewn nifer o anghydfodau adeiladu ar y trac cyflym a’r trac amryfal. Roedd a wnelo’i anghydfod adeiladu trac amryfal diweddaraf â dau arbenigwr yn rhoi tystiolaeth fyw gan ddefnyddio’r weithdrefn profi arbenigedd (hot-tubbing) (CPR PD 35.11)

Adfeddiannu eiddo

Am sawl blwyddyn cyn ymuno â’r siambrau, gweithredodd Patrick dros hawlwyr mewn achosion adfeddiannu morgeisi. Mae’n parhau i ddenu’r mathau hyn o gyfarwyddyd er ei fod yn cael briffiau hefyd mewn perthynas ag adfeddiannau rhent i hawlwyr a diffynyddion.

Rheoleiddio

Mae Patrick yn brofiadol mewn nifer o dribiwnlysoedd rheoleiddiol a disgyblu gan gynnwys yr NMC a’r HCPC. Mae wedi cynrychioli cofrestryddion mewn nifer o wrandawiadau adolygu sylweddol yn ogystal ag interim.

Mae wedi cyflawni nifer o ganlyniadau gwych o flaen Pwyllgorau Ymddygiad a Gallu NMC a HCPC gan gynnwys cyflwyniad dim achos i’w ateb yn dilyn sawl diwrnod o dystiolaeth a chael gorchymyn rhybudd yn ddiweddar lle cafwyd y cofrestrydd yn euog o ymosod ar glaf yn Llys y Goron.

Mae Patrick yn hapus i adolygu papurau a rhoi cyngor trwy gynhadledd a dyma yw ei hoff ddull o baratoi cyn unrhyw wrandawiad sylweddol.

Mae Patrick hefyd wedi datblygu ymarfer arbenigol gan gynrychioli myfyrwyr sy’n wynebu achosion disgyblu yn ystod addysg Prifysgol, yn enwedig y cyrsiau hynny sy’n destun rheoleiddio proffesiynol.

Caiff gyfarwyddyd yn aml gan asiantaethau erlyn heb fod yn safonol i ddrafftio cyhuddiadau, crynodebau achosion a mynychu gwrandawiadau.

Mae Patrick wedi datblygu diddordeb penodol mewn trwyddedu drylliau ac mae’n cynrychioli apelyddion ac ymatebwyr (Prif Gwnstabliaid) mewn apeliadau i Lys y Goron.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas y Bar Troseddol
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • Bsc Econ (Anrhydedd)
  • Diploma Graddedig yn y Gyfraith