James Hartson

James Hartson

Galwad i’r bar: 
2010
Y Deml Fewnol
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ymunodd James â’r Siambrau yn 2011, yn dilyn gyrfa gyntaf fel heddwas am 19 o flynyddoedd yn Llundain a Chaerdydd, gan gynnwys sawl blwyddyn fel swyddog yn yr Adran Arbennig a ditectif yn New Scotland Yard.

Mae gan James radd anrhydedd dosbarth cyntaf yn y gyfraith a dyfarnwyd gradd ragorol iddo yn ei gwrs i’r Bar. Mae’n enillydd gwobrau Teml Fewnol ac ysgol y Gyfraith ym Mryste.

Mysedd ymarfer

Cyfraith trosedd

Mae James yn gweithredu i’r erlyniad a’r amddiffyniad ym mhob achos yn Llys y Goron, gan gynnwys treialon gerbron rheithgor, gwrandawiadau dedfrydu ac achosion atafaelu. Mae wedi ymddangos hefyd yn isadran droseddol y Llys Apêl mewn apeliadau yn erbyn collfarnau a dedfrydau.

Mae James wedi cynrychioli’r amddiffyniad mewn sbectrwm eang o honiadau troseddol, gan gynnwys troseddau herwgipio, lladrad, drylliau a masnachu cyffuriau. Mae’n gweithredu hefyd mewn troseddau twyll ac anonestrwydd difrifol gan gynnwys cynllwynio i dwyllo, blacmel,ymolchi arian a gwrthdroi cwrs cyfiawnder. Yn ogystal, mae James yn cynrychioli diffynyddion mewn achosion troseddau rhywiol, gan gynnwys y rhai’n ymwneud â honiadau hanesyddol.

Ym 2016/17 cafodd James ei gyfarwyddo fel cwnsler ieuaf mewn tair achos wahanol o lofruddiaeth.

Caiff James gyfarwyddyd cyson gan gyngor dinas Abertawe i erlyn troseddau twyll a diogelu defnyddwyr a ymchwilir iddynt gan swyddogion Safonau Masnach.

Mae James wedi cynrychioli’r heddlu ac aelodau’r cyhoedd mewn apeliadau yn erbyn dirymu tystysgrifau drylliau. Ymddangosodd hefyd o flaen y Bwrdd Parôl i gynrychioli carcharorion a ailalwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn apeliadau yn erbyn dirymu eu trwyddedau.

Achosion arwyddocaol:

Cyfarwyddyd fel cwnsler ieuaf dros y ddiffynnyddion canlynol, wedi eu cyhuddo o lofryddiaeth:

 • G ye Thomas (2016) – arweinwyd gan Mr M Vere-Hodge CF
   
 • G ye Richards (2017) – arweinwyd gan Mr C Clee CF
   
 • G ye Harries (2017) – arweinwyd gab Mr C Clee CF
   
 • G ye Morgan (2018):    Ymgyrch ‘Violet Oak’ – wedi cynrychioli un o bump ddiffynnydd wedi eu cyhuddo o gwynion gamdriniaeth rywiol mewn dditment 35-rhif. Yn dilyn cais i stopio’r dditment oherwydd camddefnyddio’s broses, gwnaeth yr erlyniad cynnig ddim tystiolaeth yn erbyn bob ddiffynydd.
   
 • G ye Hughes (2018):    Ymgyrch ‘Almond’ – wedi cynrychioli ddiffynnydd wedi ei gyhuddo o gwynion gamdriniaeth rywiol yn dilyn ymchwiliad eang mewn i gwynion o gamdriniaeth yn ysgolion a chartrefi gofal plant Cymraeg.
   
 • G ye Richards (2017):    Ymgyrch ‘Dogstar2’ – wedi cynrychioli un o bump ddiffynnydd wedi eu gyhuddo o gynllwynio i ymolchi enillion troseddol mewn achos 6-wythnos. Cafodd y ddiffynnydd ei ffeindio yn ddi-euog gan y rheithgor.
   
 • G ye Watkins (2013):    Ymgyrch ‘Bugs’ – wedi cynrychioli un o undeg-saith ddiffynnydd wedi eu gyhuddo o gynllwynio i dwyllo, yn dilyn un o ymchwiliadau mwyaf wedi eu gychwyn gan awdurdod lleol Gymraeg i fewn i gam-werthu yswiriant.
   
 • R v Akinsete (2012): cynrychiolodd y diffynnydd mewn achos prawf ar gyflenwi heroin/cocên, a apeliwyd yn dilyn hynny gan Isadran Troseddol y Llys Apêl ac a adroddwyd fel R v Akinsete [2012] EWCA Crim 2377, awdurdod arweiniol ar y diffiniad o’r ystyr “poeni” am y cyflenwad cyffuriau a reolir
   
 • R v Lowndes (2013): cynrychiolodd y diffynnydd yn Isadran Troseddol y Llys Apêl mewn apêl yn erbyn dedfryd lle’r oedd barnwr yr achos prawf wedi trin yn annerbyniol gelwyddau a ddywedwyd gan y diffynnydd fel nodwedd waethygol. Caniatawyd yr apêl a lleihawyd y ddedfryd. Adroddwyd fel R v Lowndes [2013] EWCA Crim 1747
   
 • R v Westwood (2013): cynrychiolodd y diffynnydd mewn mater a gyhuddwyd yn wreiddiol ac a anfonwyd i lys y goron fel ymgais i lofruddio ond fe’u profwyd am glwyfo’n fwriadol. Cafodd y diffynnydd ei ddieuogi gan y rheithgor
   
 • R v Stanlake (2013): cynrychiolodd gweithiwr clwb pêl-droed, oedd wedi’i gyhuddo o sawl achos o ffug-gyfrifo yn ymwneud â lladrad honedig swm sylweddol o arian. Cafodd y diffynnydd ei ddieuogi gan y rheithgor
   
 • R v Gilheaney (2016): cynrychiolodd y diffynnydd a enwyd gyntaf mewn cynllwyn cyffuriau o 16 diffynnydd. Yn dilyn cyflwyniad llwyddiannus wrth gloi achos yr erlyniad nad oedd achos i’w ateb, cafodd y diffynnydd ei ddieuogi yn ôl cyfarwyddydd barnwr yr achos prawf
Aelodaeth 
 • Cymdeithas y Bar Troseddol
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
 • LLB (Anrhydedd Dosbarth Cyntaf)
 • BVC (Gradd Ragorol)