James Tillyard KC

James Tillyard KC

Galwad i’r bar: 
1978
Silk: 2002
01792 464623

Cymerodd James Tillyard y sidan yn 2002. Mae ganddo brofiad sylweddol ym mhob agwedd o Gyfraith Teulu, ond yn arbennig gofal ac arian priodasol. 

Ymunodd James â Siambrau Angel fel tenant drws yn 2020.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Cyfraith Gyhoeddus

Profiad eang o wrandawiadau canfod ffeithiau a gwaredu ar ran rhieni, tramgwyddwyr honedig eraill gan gynnwys plant, Gwarcheidwaid ac Awdurdodau Lleol. Mae ganddo brofiad arbennig mewn achosion sy'n ymwneud â materion meddygol cymhleth sy'n gofyn am groesholi manwl gan arbenigwyr meddygol. Wedi dweud hynny, nid yw byth hapusach nag wrth groesholi am y ffeithiau. Mae'n hoffi "pwy wnaeth e?"

Er enghraifft, mae wedi delio â:

 • Gwenwyno â halen
 • Gwenwyno â chyffuriau
 • Salwch dychmygol ac a achosir
 • Ysgwyd babi yn arwain at farwolaeth
 • Anafiadau angheuol eraill
 • Cam-drin rhywiol gan rieni, trydydd parti a phlant eraill
 • Grwpiau pedoffiliaid wedi'u trefnu
 • Esgeulustod cronig yn arwain at niwed corfforol ac emosiynol difrifol iawn
 • Eto, er enghraifft yn unig, mewn gwrandawiadau penderfynu:
 • Materion yn ymwneud â magu plant prin yn ddigonol yn erbyn mabwysiadu
 • Ble dylid magu'r plentyn - o fewn yr awdurdodaeth hon neu dramor?
 • A oes rhiant diogel?
 • A oes rhaid i'r gofalwyr fod yn agored ac yn onest gyda'r ALl o reidrwydd er mwyn gofalu am blentyn o dan orchymyn gofal?
 • Sut dylai'r Llys ymdrin â chydbwysedd risg?
 • Sefyllfa gofalwr maeth sydd am fod yn ofalwr hirdymor o dan Orchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig neu fabwysiadu.

Cipio Plant a'u Symud o'r Awdurdodaeth

Mae gan James brofiad eang ym maes cipio plant ac mewn achosion Confensiwn yr Hâg. Mae hefyd wedi ymgymryd â llawer o achosion symud o'r awdurdodaeth - o blaid ac yn erbyn symud.

Achosion Nodedig

Argymhellion

 • “Gall James wneud i achosion cymhleth ymddangos yn syml. Mae’n dawel, yn gadarn a byth yn cael ei ddychryn gan farnwyr.” (Chambers UK, 2023 - Family: Children)
 • Tier 1 (Legal 500, 2023 - Divorce & Financial Remedy)
 • "Mae'n gyfreithiwr sidan eithriadol." (Legal 500, 2023)
 • "Mae’n gallu cymhathu a symleiddio gwybodaeth gymhleth. Mae ganddo ffordd hawdd gyda chleientiaid ac mae'n hoffus, yn eiriolwr gwych, yn ymarferol ac yn realistig." (Chambers UK, 2021)
 • 'Dadleuwr pwerus sydd â gafael arbenigol ar y pwnc.' (Legal 500, 2021 - Child Law and Divorce and Financial Remedy)
 • 'Fe yw'r gorau.' (Chambers UK, 2020)
 • ‘Argymhellir ar gyfer achosion cyllid gwerth uchel.’ (Cyfreithiol 500, 2020)
 • 'Mae bob amser wedi paratoi'n dda ac mae ganddo law gadarn ar y llyw wrth drin achosion.' (Chambers UK, 2019)
 • ‘Wedi'i nodi am ei arbenigedd mewn achosion cyllid priodasol a gofal.’ (Cyfreithiol 500, 2018)
 • 'Un o gyfreithwyr sidan mwyaf trawiadol Cymru. Mae ganddo'r gravitas a'r profiad sy'n gwneud i chi deimlo y gallwch chi ddibynnu arno.' (Chambers UK, 2018)
 • 'Argymhellir ar gyfer achosion gofal a chyllid priodasol' (Legal 500, 2017)
 • 'Ymarferydd teulu uchel ei barch gydag enw rhagorol ym maes materion ariannol. Yn ymgymryd â gwaith gwerth uchel yn rheolaidd gyda materion asedau cymhleth, gan gynnwys elfennau rhyngwladol. Mae ffynonellau'n canmol ei alluoedd datrys problemau yn ystod achosion pwysau trwm.' Cryfderau: "Mae’n darparu cyngor clir, cynrychiolaeth dda a datrysiadau rhesymol. Galluog iawn ym maes arian a gwaith cyfraith plant. Mae'n ddygn ac yn ymladdwr da - byddech chi ei eisiau yn eich cornel." (Chambers UK, 2017)
 • 'Dadleuwr pwerus gyda gafael arbenigol ar y pwnc.’ (Legal 500, 2016)
 • 'Cyfreithiwr sidan teulu blaenllaw gyda phrofiad eithriadol ac enw da lar draws y Deyrnas Unedig yn y maes. Fe'i cyfarwyddir yn rheolaidd ar achosion cyllid gwerth uchel ac achosion gofal. Mae'n cael ei ganmol gan sylwebwyr am ei wybodaeth dechnegol.' "Bargyfreithiwr o ansawdd da iawn gyda record brofedig - medrus iawn ac yn gwybod ei stwff." (Chambers UK, 2016)
 • 'Ymarferydd blaenllaw ym maes cyllid teulu’ (Legal 500, 2015)
 • 'Cryf yn gyffredinol o ran materion teuluol, gyda ffocws penodol ar achosion lles plant ac anghydfodau ariannol ar ôl i berthynas chwalu. Mae'n cael ei gyfarwyddo fel arfer ar achosion cymhleth, gwerth net uchel sy'n cynnwys elfennau rhyngwladol ac asedau cudd. Mae hefyd yn nodedig am ei arbenigedd mewn achosion gofal plant yn ymwneud â thystiolaeth feddygol ddadleuol "Mae'n hynod o ddygn a chadarn." "Mae’n dda iawn am wneud cyfrifiadau a chyflwyno achosion. Yn bwysicaf oll, mae'n sefydlu perthynas dda gyda chleientiaid." (Chambers UK, 2015)
 • "Profiadol ym maes materion rhwymedi ariannol gwerth uchel ac achosion plant cymhleth" (Legal 500, 2014)
 • "Mae'n hawdd iawn mynd ato ac yn uchel iawn ei barch gan y farnwriaeth." (Chambers UK, 2014)
 • "Mae James Tillyard KC yn un sy’n cael ei ganmol yn y set, sy’n canolbwyntio ei ymarfer ar faterion cyllid priodasol a gwaith gofal plant. Mae ffynonellau’n nodi ei fod yn “gadarn a hyderus, ac yn gwneud i’r cleient deimlo’n gyfforddus” (Chambers UK, 2013)
 • 'Mae dau o'i gyfreithwyr sidan cryfaf, Jonathan Furness KC a James Tillyard KC, o'r "radd uchaf a chystal â bargyfreithwyr gorau Llundain." Mae'r ddau yn brofiadol ym mhob maes gwaith teulu, er bod Furness yn ymwneud yn benodol â gwaith gofal plant a Tillyard gyda chyllid priodasol'. (Chambers UK, 2012)
 • ‘Hefyd yn denu nifer o achosion pwysig mae James Tillyard KC sy'n “sicrhau cleientiaid gyda'i brofiad a'i ddull cadarn yn y llys”’. (Chambers UK, 2011)
 • ‘James Tillyard yw'r “cyfreithiwr sidan o ddewis yng Nghymru o bell ffordd. Mae ei boblogrwydd yn deillio o'r ffaith ei fod yn ymladd yn galed dros ei gleientiaid a byth yn taflu'r achos. Yn cael ei ganmol am ei waith ym maes plant a chyllid, fe'i edmygir ymhlith cyfreithwyr gan ei fod yn gallu arogli gwaed o 100 llath”’ (Chambers UK, 2009)
 • ‘…James Tillyard KC, yn nodedig am eiriolaeth fedrus a sensitif'. (Legal 500, 2007)

Priodasol a Chyllid

Drwy gydol ei bractis mae James wedi arbenigo mewn achosion yn ymwneud ag atebion ariannol yn dilyn tor-perthynas, ac fel cyfreithiwr sidan bu galw cyson arno i ymgymryd ag achosion gwerth uchel sy'n ymwneud â materion cymhleth yn ymwneud â chwmnïau, asedau tramor, rhannu pensiwn a chyfoeth etifeddol.

Mae ganddo brofiad o ddatrys ymddiriedolaethau teulu ac olrhain asedau y credwyd eu bod yn 'gudd'.

Mae'n ymwneud yn rheolaidd ag achosion yn yr Uchel Lys lle mae'r gwerth net yn fwy na £20m ac mae'n enwog am ei waith paratoi trylwyr, ei sylw manwl i fanylion a chyngor realistig.