Freddie Lewendon

Freddie Lewendon

Galwad i’r bar: 
2019
Gray's Inn

Ymunodd Freddie â'r Siambrau fel tenant ym mis Ebrill 2023 ar ôl cwblhau ei dymor prawf yn llwyddiannus o dan oruchwyliaeth Matthew Rees (Teulu) a James Hartson (Trosedd).

Graddiodd Freddie â gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Yn dilyn hyn, aeth ymlaen i ymgymryd â'i BPTC ac LLM ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Freddie wedi datblygu arfer eang ac mae'n derbyn cyfarwyddiadau mewn materion cyfraith breifat sy'n ymwneud â phlant, hawliadau bychain, anafiadau personol, yn ogystal â chynnal achosion troseddol ar gyfer yr erlyniad a'r amddiffyniad yn Llysoedd y Goron a'r Llysoedd Ynadon.

 

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae gan Freddie bractis cyfraith teulu prysur yn cynrychioli ymgeiswyr ac ymatebwyr mewn amrywiaeth o faterion teuluol yn y Llys Sirol gerbron Ynadon, Barnwyr Rhanbarth a Barnwyr Cylchdaith.

Mae Freddie yn aml yn cael cyfarwyddiadau i gynrychioli ystod o unigolion, gan gynnwys rhieni a neiniau a theidiau, mewn perthynas â cheisiadau am Orchmynion Trefniadau Plant, Gorchmynion Mater Penodol a Gorchmynion Camau Gwaharddedig. Mae Freddie yn ymgymryd â gwaith ar bob cam o achosion materion plant preifat, o gymodi a gwrandawiadau cyfarwyddyd i wrandawiadau terfynol. Mae Freddie yn cael ei gyfarwyddo’n rheolaidd mewn materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, honiadau o gam-drin plant a lle mae Awdurdod Lleol yn ymwneud â’r mater.

Mae Freddie hefyd wedi gwneud ac ymateb i geisiadau am orchmynion peidio ag ymyrryd a gorchmynion meddiannu.

Cyfraith trosedd

Mae Freddie yn cael ei gyfarwyddo’n rheolaidd gan yr erlyniad a’r amddiffyniad yn y Llysoedd Ynadon a’r Goron ledled de a gorllewin Cymru.

Mae Freddie yn erlyn ac yn amddiffyn mewn ystod eang o achosion troseddol megis troseddau trefn gyhoeddus, troseddau yn erbyn y person, troseddau gyrru, troseddau cyffuriau a lladrad.

Mae Freddie yn cael ei gyfarwyddo mewn perthynas â dedfrydau, ceisiadau am fechnïaeth a threialon.

Mae Freddie hefyd yn cael ei gyfarwyddo i ymddangos ar ran yr heddlu i ymateb i apeliadau yn erbyn Hysbysiadau Diogelu Cymunedol.

Mae Freddie yn Lefel 1 ar Banel Eiriolwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Cyfraith sifil

Mae Freddie yn cynrychioli hawlwyr a diffynyddion mewn amrywiaeth o achosion Hawliadau Bychain gan gynnwys damweiniau traffig ffyrdd ac anghydfodau anafiadau personol.

Mae Freddie hefyd yn cael ei gyfarwyddo i gynrychioli ymgeiswyr ac ymatebwyr mewn gwrandawiadau anaf personol cam 3, ynghyd â gwrandawiadau cymeradwyo babanod. Mae gwaith Freddie hefyd yn cynnwys cynrychioli cleientiaid mewn hawliadau meddiant a wnaed o dan adran 8 ac adran 21 Deddf Tai 1988, yn ogystal â hawliadau meddiant a ddygwyd yn erbyn tresmaswyr. Mae Freddie hefyd yn cael ei gyfarwyddo i fynychu ceisiadau am ddyfarniad diannod.

Aelodaeth 

Gray's Inn
Cylchdaith Cymru a Chaer
Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar

Addysg 

LLB y Gyfraith, Prifysgol Abertawe – Anrhydedd Dosbarth Cyntaf
BPTC/LLM, Prifysgol Caerdydd – Cymwys Iawn/Rhagoriaeth