Catrin Jenkins

Catrin Jenkins

Galwad i’r bar: 
2010
Gray’s Inn
01792 464623
Mae’n cynnal achosion yn y Gymraeg a’r Saesneg

Ymunodd Catrin â Siambrau fel tenant ym mis Medi 2011 ar ôl cwblhau ei thymor prawf yn llwyddiannus. Mae wedi datblygu ymarfer teuluol, troseddol a sifil prysur.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae gan Catrin ymarfer wedi ennill ei blwyf mewn materion cyfraith gyhoeddus a phreifat.

Mae hi’n ymddangos yn gyson mewn achosion gofal gan gynrychioli rhieni, plant, ymyrwyr ac Awdurdodau Lleol. Mae gan Catrin brofiad sylweddol o achosion sy’n cynnwys esgeulustod, trais yn y cartref a chamdriniaeth rywiol, yn ogystal â delio ag ystod o geisiadau, gan gynnwys ceisiadau mabwysiadu.

Yn ogystal, mae gan Catrin brofiad helaeth o gynrychioli rhieni a gwarcheidwaid mewn materion cyfraith breifat. Mae ei hymarfer yn cynnwys achosion yn ymwneud â thrais corfforol yn ogystal â chamdriniaeth rywiol ac achosion o elyniaeth ddidrugaredd. Yn ogystal, mae Catrin yn derbyn cyfarwyddiadau mewn ceisiadau ailgartrefu allanol a mewnol, yn ogystal ag achosion gwaharddol dan y Ddeddf Cyfraith Teulu 1996.

Cyfraith trosedd

Caiff Catrin gyfarwyddyd cyson i ymgymryd ag achosion prawf i’r Erlyniad a’r Amddiffyniad yn Llys y Goron, ac mae’n Erlynydd Lefel Dau Gwasanaeth Erlyn y Goron, gan dderbyn cyfarwyddiadau yn holl feysydd cyfraith trosedd.

Ymddengys yn gyson yn Llys y Goron mewn apeliadau a dedfrydau. Mae gan Catrin hefyd gyfoeth o brofiad yn erlyn ac yn amddiffyn yn y Llysoedd Ynadon. Gwna waith rheoleiddio hefyd, a chynrychiola amryw asiantaethau erlyn gan gynnwys Awdurdodau Lleol, Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, DVLA a Serco.

Cyfraith sifil

Derbynia Catrin gyfarwyddiadau mewn ystod o faterion sifil, a chynrychiola Hawlwyr a Diffynyddion. Mae hi’n ymddangos yn gyson mewn treialon trac cyflym, gwrandawiadau Cam Tri, achosion cymryd meddiant, materion diddyledrwydd, a gwrandawiadau a cheisiadau yng nghwrs achos, gan gynnwys cynadleddau rheoli achosion cost.

Derbynia Catrin gyfarwyddyd hefyd mewn achosion tribiwnlysoedd, yn enwedig mewn materion o flaen y Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol, ac mae ganddi brofiad o gynrychioli partïon mewn gwrandawiadau disgyblu ac ymholiadau cyhoeddus. Mae ymarfer gwaith papur Catrin yn cynnwys drafftio plediadau a rhoi cyngor ar faterion yn ymwneud â niwed personol, anghydfodau ynghylch contractau, cyfraith amaethyddol, ymddiriedolaethau, a materion landlordiaid a thenantiaid.

Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
  • Cymdeithas y Bar Troseddol
  • Uned Pro Bono y Bar
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • Prifysgol Caerdydd: LLB (Anrhydedd) – 2:i
  • Prifysgol Caerdydd: Cwrs Galwedigaethol y Bar – Rhagorol