Recriwtio

Tenantiaid

Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed wrth ymarferwyr sydd wedi ennill eu plwyf a allai fod â diddordeb mewn dod yn aelod o Siambrau Angel. Dylid gwneud ceisiadau ar bapur i’n Pennaeth Siambrau, Rhys Jones. Ymdrinnir â phob cais yn gwbl gyfrinachol.

Tymor prawf

Rhennir y tymhorau prawf yn ddau gyfnod o chwe mis. Y nod yw darparu tymor prawf crwn a chytbwys sy’n cwmpasu holl feysydd y gyfraith a wneir gan y siambrau. Ceisia strwythur y tymor prawf alluogi’r disgybl unigol i gael profiad a hyfforddiant ym meysydd cyfraith trosedd, cyfraith teulu a chyfraith gwlad cyffredinol. Lle bo’n bosibl, ystyrir dewisiadau’r disgybl unigol pan fydd cynnwys y tymor prawf yn cael ei benderfynu.

Bydd y tymor prawf yn cynnwys penodi goruchwyliwr i’r disgybl. Caiff y tymor prawf ei fonitro gan y pwyllgor tymor prawf hefyd.

Yn ystod yr ail gyfnod prawf o chwe mis, bydd y disgyblion unigol yn gallu ymgymryd â gwaith a derbyn cyfarwyddiadau lle byddant yn cael taliad amdanynt.

Mae Siambrau Angel yn rhoi £16.322 i bob disgybl yn ystod y tymor prawf o ddeuddeg mis. Rhennir hwn yn grant o £8,161 yn ystod y chwe mis cyntaf a sicrwydd enillion o £8,161 yn yr ail chwe mis. Ni fydd disgwyl i’r disgybl gyfrannu at gostau’r siambrau yn ystod y tymor prawf.

Mae Siambrau Angel yn derbyn ceisiadau am ddisgybledd fel y gwelir ar Pupillage Gateway yn www.pupillagegateway.com.

Dyfernir tymhorau prawf yn Siambrau Angel gyda’r bwriad o roi tenantiaeth. Ar ôl cwblhau tymor prawf yn llwyddiannus, ystyrir y cwestiwn tenantiaeth gan y pwyllgor tymor prawf ac aelodau’r siambrau yn unol â chyfansoddiad y siambrau.

Mae Siambrau Angel yn gweithredu polisi cyfle cyfartal mewn perthynas â phob cais.

Mini Dymhorau Prawf

Hoffai Siambrau ddiolch i bob un o’r rheiny sydd wedi gwneud cais am fini dymhorau prawf gyda ni yn ystod 2020. Yn anffodus, mae nifer y mini dymhorau prawf y gallwn ni eu cynnig yn gyfyngedig ac mae’n rhaid i ni ddarparu trefniadau hirsefydlog i gynnig cyfleoedd cysgodi i fyfyrwyr o amryw sefydliadau addysgol ac, yn hynny o beth, ni fydd ceisiadau mini dymhorau prawf pellach yn cael eu hystyried eleni. Fodd bynnag, er mwyn helpu gwneud y broses o gael mini dymor prawf mor deg â phosibl yn y dyfodol, mae Siambrau’n gwahodd unrhyw un sy’n ceisio am fini dymor prawf i anfon C.V. ymlaen ynghyd â llythyr eglurhaol i’r Siambrau yn ystod mis Chwefror, wedi’i farcio er sylw Pennaeth y Pwyllgor Tymor Prawf. Yna, bydd mini dymhorau prawf yn cael eu cynnig yn ystod mis Mehefin, Gorffennaf ac Awst i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae Siambrau Angel yn gweithredu polisi cyfle cyfartal mewn perthynas â phob cais.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am ymuno â Siambrau fel Tenant, neu i gael gwybod mwy am Dymhorau Prawf/Mini Dymhorau Prawf, cysylltwch â’r pennaeth recriwtio ar:

01792 464623

clerks@angelchambers.co.uk