Joanna Wood

Joanna Wood

Galwad i’r bar: 
1989
Y Deml Fewnol
01792 464623

Cwblhaodd Joanna ei thymor prawf yn Siambrau Gŵyr ac ymunodd â Siambrau Angel yn 2000.

Ers hynny, mae Joanna wedi adeiladu ymarfer cyfraith teulu sylweddol ac unigryw. Mae ymarfer Joanna’n cynnwys 60% o faterion rhwymedi ariannol gyda gweddill y gwaith yn canolbwyntio ar anghydfodau plant yn y fforwm cyfraith gyhoeddus a phreifat.

Mae Joanna’n eiriolwr hynod fedrus gydag enw da cyson am baratoi rhagorol ynghyd â gofal cleientiaid da.

Mae Joanna’n barod i gwrdd â chleientiaid lleyg a phroffesiynol y tu allan i oriau arferol neu drwy SKYPE/galwad cynadledda.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Achosion rhwymedi ariannol (“llareiddiad ategol”)

Mae gan Joanna brofiad sylweddol mewn gweithredu i bob parti sydd ynghlwm mewn achosion gwella priodasau sy’n cynnwys ymyrwyr a chronfeydd ymddiriedolaeth. Yn ogystal â chyfreithiad, mae gan Joanna brofiad sylweddol o gyfarfodydd ‘bwrdd crwn’ i sicrhau dull rhagweithiol o ddatrys anghydfodau ariannol. Mae gan Joana ymarfer gwaith papur sylweddol sy’n cynnwys drafftio gorchmynion cymhleth a chytundebau cyn priodi yn ogystal â chyngor ar gwantwm a thystiolaeth / ceisiadau am wybodaeth a hysbysiadau i gyfaddef ffeithiau.

Mae gan Joanna brofiad helaeth yn y meysydd canlynol:

 • Cyplysu 3ydd partïon gan gynnwys cwmnïau mewn achosion ariannol preifat
 • Lled-ddadleuon partneriaeth
 • Goblygiadau treth setliadau
 • Rhyddhad gwaharddol i atal gwasgaru asedau (gan gynnwys eiddo tramor)
 • Achosion gorfodi
 • Apeliadau

Mae Joanna’n derbyn cyfarwyddiadau gan gleientiaid Mynediad Uniongyrchol mewn achosion llai cymhleth ac mae’n fedrus wrth baru’r cleientiaid hynny gyda’r cyfreithiwr priodol mewn achosion lle mae angen cynrychiolaeth ddeuol. Yn ogystal, mae Joanna’n cynrychioli pobl sy’n ymateb i gytundeb cyn priodi ar sail mynediad uniongyrchol.

Achosion plant

Cyfraith Gyhoeddus

Er bod gan Joanna brofiad helaeth o weithredu i bob parti mewn achosion cyfraith gyhoeddus, cynrychiola rieni ac aelodau teulu gan gynnwys brodyr a chwiorydd yn bennaf. Nod cyffredinol Joanna yw sicrhau bod yr holl gleientiaid, boed yn broffesiynol neu’n lleyg yn deall proses yr achos prawf a’u bod yn gallu cymryd rhan yn llawn yn y broses.

Mae Joanna wedi ymddangos mewn achosion hir sy’n cynnwys y canlynol:

 • Honiadau o anafiadau corfforol heb fod yn ddamweiniol difrifol i blant gan gynnwys marwolaeth / anafiadau pen plant bach heb eu hesbonio
 • Honiadau o gam-drin plant yn rhywiol ac yn emosiynol
 • Delweddau amhriodol o blant a dull protocol ar y cyd (achosion trosedd a theulu cydamserol)
 • Cynrychioli’r teulu mewn achosion lle mae un rhiant wedi lladd y llall

Cyfraith Breifat

Mae gan Joanna brofiad helaeth yn ystod lawn y gorchmynion o Orchmynion Trefniant Plant i dynnu ymaith o achosion awdurdodaeth. Yn ogystal, mae Joanna’n ymgymryd ag achosion canfod ffeithiau a rhyddhad gwaharddol yn gyson.

 Addysg a Hyfforddiant

Mae Joanna wedi darlithio i Gymdeithas y Gyfraith ac amryw hyfforddwyr cyfreithiol unigol. Mae Joanna’n sicrhau bod ei hyfforddiant ei hun yn cadw cael ei ddiweddaru ac yn gwbl berthnasol trwy fynychu cyrsiau Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar a diwrnodau hyfforddiant cyson.

Aelodaeth 
 • Cymdeithas Cyfraith Teulu’r Bar
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
 • Cymeradwywyd Mynediad Uniongyrchol
Addysg 
 • LLB (Anrhydedd)