Natasha Davies

Natasha Davies

Galwad i’r bar: 
2018
Gray’s Inn

Ymunodd Natasha â’r Siambrau fel tenant yn 2019 ar ôl cwblhau tymor prawf llwyddiannus dan oruchwyliaeth Matthew Rees (Teulu) a Dyfed Thomas (Trosedd).

Astudiodd Natasha’r Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, lle cyflawnodd Ddosbarth Cyntaf gydag Anrhydedd. Yna, cwblhaodd BPTC ym Mhrifysgol BPP Bryste a chafodd dymor prawf yn Siambrau’r Angel yn ystod yr un flwyddyn.

Mae Natasha wedi datblygu ymarfer helaeth mewn materion plant cyfraith breifat a chyfraith gyhoeddus, mân hawliadau, anafiadau personol a materion sifil eraill, achosion o erlyn ac amddiffyn yn y Llysoedd Ynadon ac Ieuenctid.

 

 

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Cyfraith Breifat:

Mae Natasha’n cynrychioli Ymgeiswyr ac Ymatebwyr o flaen pob lefel o’r Farnwriaeth yn y Llys Sirol ar bob cam o achosion cyfraith breifat. Mae Natasha wedi cynrychioli cleientiaid mewn perthynas â chymodi, gwrandawiadau cyfarwyddo, apwyntiadau datrys anghydfod a gwrandawiadau terfynol mewn perthynas â Gorchmynion Trefniadau Plant. At hynny, mae Natasha’n cynrychioli cleientiaid mewn perthynas â Gorchmynion Peidio ag Ymyrryd a Gorchmynion Meddiannaeth. Yn aml iawn, mae Natasha’n cynrychioli rhieni sy’n honni neu sy’n cael eu cyhuddo o drais domestig.

Cyfraith Gyhoeddus:

Mae Natasha’n cynrychioli rhieni mewn ystod o faterion cyfraith gyhoeddus gan gynnwys ceisiadau gorchmynion gofal dros dro, gwrandawiadau rheoli achosion, ceisiadau C2, gwrandawiadau datrys materion a gwrandawiadau terfynol.

Cyfraith Droseddol:

Caiff Natasha gyfarwyddyd cyson i erlyn ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron yn y Llysoedd Ynadon a’r Llysoedd Ieuenctid sy’n cynnwys Llysoedd Ynadon Aberystwyth, Hwlffordd, Caerfyrddin, Llanelli, Abertawe, Merthyr Tudful, Llandrindod, Caerdydd a Chasnewydd.

Derbynia gyfarwyddyd rheolaidd hefyd i ymddangos ar ran yr amddiffyniad yn y Llys Ynadon ar gyfer ceisiadau am fechnïaeth, dedfrydau a threialon.

Mae Natasha’n aml yn erlyn ac yn amddiffyn mewn ystod eang o achosion troseddol fel troseddau gorchmynion cyhoeddus, troseddau yn erbyn yr unigolyn, troseddau gyrru, troseddau rhywiol, troseddau cyffuriau, twyll a lladrad.

Caiff Natasha gyfarwyddyd hefyd i wneud Gorchmynion Diogelwch Trais Domestig ar ran yr heddlu.

Mae Natasha yn Lefel 1 ar Banel Eiriolwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Cyfraith sifil

Mae Natasha’n cynrychioli Hawlwyr a Diffynyddion mewn perthynas â mân hawliadau sy’n cynnwys materion anafiadau personol, torgytundeb a hawliadau am ddamweiniau traffig y ffordd. Mae Natasha’n cynrychioli cleientiaid mewn gwrandawiadau rhagarweiniol, gwrandawiadau cam 3, treialon mewn perthynas ag anghydfodau ynghylch atebolrwydd ac mewn perthynas ag anghydfodau dros gwantwm gan gynnwys materion llogi credyd a iawndal cyffredinol.

Mae Natasha’n cynrychioli Hawlwyr a Diffynyddion mewn materion yn ymwneud â cheisiadau i osod barn ddiofyn i’r naill ochr, gwrandawiadau meddiant a materion eraill yn ymwneud â dyledion.