Ashanti-Jade Walton

Ashanti-Jade Walton

Galwad i’r bar: 
2016
Y Deml Fewnol

Ymunodd Ashanti-Jade â’r Siambrau fel tenant ym mis Chwefror 2018 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus ei thymor prawf troseddol dan oruchwyliaeth Janet Gedrych a Dean Pulling.

Cyn dod i’r Bar, dyfarnwyd ‘Gwobr Interniaeth Kalisher’ i Ashanti-Jade am ddangos ‘addewid eithriadol’ mewn Cyfraith Droseddol. Gwnaeth yr ysgoloriaeth hon ei galluogi i ymgymryd â lleoliad a ariennir yn y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol, lle gweithiodd ar amrywiaeth o wahanol achosion – o lofruddiaeth i Wir Niwed Corfforol. Roedd y gwaith a wnaed yn amrywiol, gan gynnwys: ymweld ag ymgeiswyr yn y carchar, dadansoddi effaith R v Jogee ac R v Johnson ar achosion menter ar y cyd a’r effaith y gallai diagnosis o syndrom Asperger ei chael wrth edrych ar gredu caniatâd.

Yn ei hamser rhydd, mae Ashanti-Jade yn mwynhau jwdo a chwarae’r sacsoffon.

 

Meysydd ymarfer

Cyfraith trosedd

Caiff Ashanti-Jade gyfarwyddyd ar gyfer yr erlyniad a’r amddiffyniad yn Llysoedd y Goron, Ynadon ac Ieuenctid. Mae ganddi brofiad yn Llys y Goron o gynnal treialon, dechrau prosesau lliniaru ar ran diffynyddion, apeliadau ac Elw achosion Llys. Mae Ashanti-Jade ar Lefel 3 ar Banel Eiriolwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Achosion nodedig:

R v J [2017] – Cynrychiolodd Ashanti-Jade ddiffynnydd wedi’i gyhuddo o ddau achos o ddwyll yn gwneud cyfanswm o £35,000. Gwnaeth gyflwyniad dim achos i’w ateb llwyddiannus mewn perthynas â’r prif gyhuddiad yn ymwneud â £25,000.

R v M [2017] - Lliniarodd ar ran diffynnydd a blediodd yn euog i gyhuddiad o dwyll yn ymwneud â thros £30,000, ac er gwaethaf nifer o nodweddion a waethygodd bethau, rhoddwyd dedfryd gohiriedig i’r diffynnydd.

R v H [2018]- Cynrychiolodd Ashanti-Jade ddiffynnydd wedi’i gyhuddo o wir niwed corfforol ar blentyn 12 mlwydd oed. Er gwaetha’r ffaith fod 28 safle anaf ar wahân, cafwyd y diffynnydd yn ddi-euog.

R v D [2018] – Cynrychiolodd Ashanti-Jade ddiffynnydd oedd wedi’i gyhuddo o Affräe a Bod  â Meddiant Arf Ymosodol – gwnaed cyflwyniad dim achos i’w ateb mewn perthynas â’r ail drosedd, a fu’n llwyddiannus.

Cyfraith sifil

Mae Ashanti-Jade yn cyflwyno achosion ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg, mae’r achosion o gamymddygiad honedig dan sylw wedi cynnwys: anonestrwydd, negeseuon amhriodol ac ymosodiad.

Yn ogystal, mae gan Ashanti-Jade brofiad o amddiffyn achosion a gyflwynwyd gan yr RSPCA a Safonau Masnach ac o erlyn ac amddiffyn achosion yn ymwneud â methu ag anfon plant i’r ysgol.

Cwestau

Mae gan Ashanti-Jade brofiad o gynrychioli partïon cyfrannog a theuluoedd mewn cwestau. Gweithiodd yn ddiweddar ar gwest i farwolaeth unigolyn 20 oed a fu farw tra’r oedd yn y gwaith. Roedd y parti cyfrannog yn frawd ac yn ddirprwy reolwr i’r sawl a fu farw. Gwnaed cyflwyniadau ysgrifenedig a llafar i’r Crwner o ran a ddylid gadael i’r rheithgor ystyried Lladd Anghyfreithlon. Nid adawyd y penderfyniad i’r rheithgor a phenderfynwyd mai damwain ydoedd.

Aelodaeth 
 • Panel Eiriolwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron – Lefel 3
 • Cymdeithas y Bar Troseddol
 • Cymdeithas Cyfreithwyr Twyllwyr Ifanc
 • Cymdeithas Twrneiod Rheoleiddiol a Disgyblu
 • Grŵp Twrneiod Inquest
 • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
 • Prifysgol y Gyfraith, Birmingham-  BPTC, Medrus Iawn
 • Coleg Hatfield, Prifysgol Durham– Y Gyfraith, 2:1
 • Ysgoloriaethau / Gwobrau
  Prifysgol y Gyfraith – Ysgoloriaeth Wig (2017)
 • Gwobr Interniaeth Kalisher (2016)
 • Cwrs Eiriolaeth Kalisher (2016)
 • Prifysgol y Gyfraith – Gwobr Mynediad (2014)