Stephen Mallinson

Stephen Mallinson

Galwad i’r bar: 
2015

Daeth Stephen yn denant yn Siambrau’r Angel ym mis Hydref 2019 ar ôl iddo gwblhau ei dymor prawf.

Mae Stephen wedi datblygu ymarfer prysur gan ganolbwyntio ar gyfraith teulu, troseddol a sifil. Yn ogystal, fe’i penodwyd i Restr ‘Iau Iau’ y Twrnai Cyffredinol.

Cyn dechrau ei dymor prawf, cynrychiolodd Stephen gleientiaid mewn dros 1,300 o wrandawiadau sifil yn y Llys Sirol a’r Uchel Lys.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae Stephen yn cynrychioli cleientiaid ar bob cam o achosion Deddf Plant preifat a chyhoeddus. Mae’n ymddangos gerbron Ynadon, Barnwyr Ardal a Barnwyr Cylchdaith yn ddyddiol.

Cyfraith Breifat

Mae Stephen yn cynrychioli rhieni, neiniau a theidiau ar bob cam o achosion, o wrandawiadau cymodi a gwrandawiadau cyfarwyddo i wrandawiadau canfod ffeithiau a gwrandawiadau terfynol.

Mae’n brofiadol wrth gynrychioli cleientiaid mewn ceisiadau am orchmynion trefniadau plant, gorchmynion rhag molestu, gorchmynion ar gwestiwn penodol a gorchmynion meddiannu. Caiff gyfarwyddyd mewn achosion yn ymwneud â honiadau o drais rhywiol a thrais domestig.

Cyfraith Gyhoeddus

Mae Stephen yn cynrychioli rhieni mewn achosion yn ymwneud â honiadau o anafiadau annamweiniol ac esgeulustod. Mae wedi cynrychioli Awdurdodau Lleol hefyd. Mae Stephen wedi cael cyfarwyddyd i gynrychioli cleientiaid mewn ceisiadau am orchmynion gofal dros dro, gwrandawiadau cyfarwyddo, Gwrandawiadau Datrys Problemau a gwrandawiadau terfynol.

Cyllid Priodasol

Mae Stephen yn derbyn cyfarwyddyd i gynrychioli Ymgeiswyr ac Ymatebwyr mewn achosion cyllid priodasol.

Cyfraith trosedd

Mae Stephen yn erlyn ac yn amddiffyn yn y Llys Ynadon a Llys y Goron.

Mae wedi cynnal treialon sy’n cynnwys honiadau o ymosodiadau rhywiol, bygythiadau i ladd, Gwir Niwed Corfforol a bygwth tystion. Mae Stephen hefyd wedi erlyn ac amddiffyn mewn achosion ‘Llinellau Cyffuriau’ sy’n cynnwys twyll i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Cyfraith sifil

Mae Stephen yn derbyn cyfarwyddyd yn holl feysydd cyfraith sifil.

Mae’n cynrychioli Hawlwyr a Diffynyddion mewn treialon, gwrandawiadau cam 3, gwrandawiadau cymeradwyo hawliadau i blant, hawliadau meddiant, achosion ansolfedd a cheisiadau yng nghwrs achos.

Mae Stephen wedi cynrychioli adrannau’r llywodraeth, cyrff rheoleiddio, cwmnïau FTSE 100, clwb pêl-droed proffesiynol a Phrif Swyddog Gweithredol banc ar y stryd fawr. Mae Stephen wedi caffael gorchmynion adennill meddiant mewn sawl hawliad tresmasu proffil uchel a ddenodd sylw yn y newyddion cenedlaethol. Yn ogystal, mae Stephen wedi cynrychioli cleientiaid yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo).

Mae Stephen yn derbyn cyfarwyddyd i gynghori ar atebolrwydd, cwantwm a rhagolygon llwyddiant. Mae’n derbyn cyfarwyddyd i blediadau drafft hefyd.

Mae Stephen yn gyfryngwr sifil a masnachol. Mae’n derbyn cyfarwyddyd i ymddwyn fel cyfryngwr ac fel eiriolwr cyfryngu.

Mae Stephen wedi cyflwyno sesiwn hyfforddiant i gwmni cyfraith blaengar ar hawliadau sy’n codi o ddamweiniau traffig ar y ffordd.

Penodiadau 
  • Rhestr ‘Iau Iau’ y Twrnai Cyffredinol (2019)
  • Cyfryngwr Sifil a Masnachol (2015)
Aelodaeth 
  • Cymdeithas Cyfraith
  • Teulu’r Bar
Addysg 
  • L.L.B. - 2:1
  • BPTC – Hyfedr Iawn