David Richards

David Richards

Galwad i’r bar: 
2018
Gray's Inn

Ymunodd David â’r Siambrau fel tenant yn 2018 ar ôl cwblhau tymor prawf yn llwyddiannus dan oruchwyliaeth Alison Donovan (Teulu) a Ieuan Rees (Trosedd).

Astudiodd David y Gyfraith ym Mhrifysgol Manceinion a chwblhaodd ei radd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae gan David ymarfer eang, gan dderbyn cyfarwyddiadau mewn materion plant cyfraith breifat a chyfraith gyhoeddus, llareiddiad ategol, mân hawliadau, hawliadau llwybr cyflym, anafiadau personol yn ogystal ag achosion erlyn ac amddiffyn troseddol.

Yn ei amser rhydd, mae David yn mwynhau paffio, rygbi a gwrando ar The Rolling Stones.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Plant Preifat

Mae David yn cynrychioli Ymgeiswyr ac Ymatebwyr gerbron pob lefel o’r Farnwriaeth yn y Llys Sirol.

Mae David yn gweithredu mewn ystod helaeth o wrandawiadau mewn perthynas â cheisiadau am Orchmynion Trefniadau Plant, gan gynnwys cymodi, gwrandawiadau canfod ffeithiau a gwrandawiadau terfynol.

Yn aml iawn, mae David yn cynrychioli rhieni sy’n honni neu sy’n cael eu cyhuddo o drais yn y cartref. Mae wedi ymdrin hefyd ag amryw faterion o fewn cyfraith y teulu, gan gynnwys ymddieithrio wrth rieni, symud allanol a gorchmynion gwarchodaeth arbennig.

Yn ogystal, mae David wedi gwneud ac wedi ymateb i geisiadau am orchmynion dim molestu a meddiannu.

Plant Cyhoeddus

Mae David yn cynrychioli rhieni mewn ystod o faterion cyfraith gyhoeddus gan gynnwys ceisiadau am orchymyn gofal interim, gwrandawiadau rheoli achosion, ceisiadau C2, gwrandawiadau penderfynu ar faterion a gwrandawiadau terfynol.

Mae David wedi ymddangos gerbron pob lefel o’r Farnwriaeth ac wedi ymdrin â materion gan gynnwys trothwy, anafiadau heb fod yn ddamweiniol a phryderon mewn perthynas â chynlluniau gofal terfynol.

Cyfraith trosedd

Caiff David gyfarwyddyd i’r erlyniad a’r amddiffyniad yn Llysoedd y Goron, Ynadon ac Ieuenctid.

Mae David wedi amddiffyn yn y Llys Ynadon mewn materion sy’n cynnwys meddu ar ddrylliau, torri gorchymyn atal a meddu ar arf ymosodol.

Yn ogystal, mae David wedi cynnal erlyniadau ar ran yr Awdurdod Lleol.

Cyfraith sifil

Mae David yn cynrychioli Hawlwyr a Diffynyddion mewn mân hawliadau a hawliadau llwybr cyflym. Mae’r rhain yn cynnwys materion fel anafiadau personol, mân hawliadau a llogi credyd.

Mae David wedi gweithredu mewn Gwrandawiadau Cymeradwyaeth i Fabanod ac wedi darparu cyngor ysgrifenedig mewn perthynas â gwrandawiadau o’r un fath. Mae wedi cael cyfarwyddyd hefyd i ddrafftio ystod o ddogfennau, gan gynnwys manylion hawliad mewn perthynas ag aflonyddwch.

Aelodaeth 
  • CPS Advocate Panel – Level 1
  • Cylchdaith Cymru a Chaer
Addysg 
  • BPTC, Cardiff University
  • LLM, Cardiff University
  • LLB (Hons), University of Manchester