David Crowley

David Crowley

Galwad i’r bar: 
2017
Lincoln’s Inn
01792 464623

Cymhwysodd David fel cyfreithiwr yn 2009 a gweithiodd yn adran deuluol Cwmni Cyfreithiol lleol adnabyddus iawn yn arbenigo mewn gofal plant ac anghydfodau teuluol.

Symudodd David i’r Awdurdod Lleol yn 2015 lle parhaodd i weithio yn yr adran gofal plant. Roedd ei rôl yn golygu gweithredu ar ran y Gwasanaethau Plant tan 2017 pan drosglwyddodd i’r Bar i fynd ar drywydd ei uchelgais eiriolaeth.

Ers cymhwyso fel cyfreithiwr, mae wedi ymddangos fel eiriolwr mewn ystod o dribiwnlysoedd mewn achosion teuluol.

Meysydd ymarfer

Cyfraith teulu

Mae David yn gyfreithiwr teuluol profiadol sy’n arbenigo mewn achosion yn ymwneud â phlant. Mae’n ymgymryd â gwaith cyhoeddus a phreifat ar bob lefel hyd at a chan gynnwys yr Uchel Lys.

Cyfraith Gyhoeddus

Cynrychiola David Awdurdodau Lleol, rhieni, Gwarcheidwaid, Ymyrwyr a phlant ar bob lefel. Mae’n brofiadol mewn achosion o gamdriniaeth gorfforol, rywiol ac emosiynol ac esgeulustod difrifol. Mae gan David brofiad hefyd o ddelio ag achosion lle mae mabwysiadu’n methu a chynllunio gofal cymhleth.

Ar ôl gweithio fel cyfreithiwr, mae ganddo wybodaeth helaeth am wneud penderfyniadau a gweithredu achosion gofal plant o ddydd i ddydd o’r camau cynnar i ddod â’r achosion i’w terfyn. Mae wedi cynrychioli partïon ar bob ochr i’r anghydfod ac wedi cael profiad helaeth o fuddiannau cystadleuol pawb dan sylw, ynghyd â dull ymarferol o ddatrys y problemau y mae’r achosion hyn yn eu cyflwyno.

Cyfraith Breifat

Cynrychiola David rieni a gwarcheidwaid ym mhob math o anghydfodau plant cyfraith breifat gan gynnwys ceisiadau i dynnu o awdurdodaeth ac achosion sy’n cynnwys honiadau difrifol o gamdriniaeth gorfforol, rywiol ac emosiynol. Yn ogystal, mae David yn delio â cheisiadau am waharddebau mewn achosion sy’n cynnwys trais yn y cartref ac effaith ymddygiad rhieni ar gyswllt.

Addysg 
  • Cyfraith LLB